Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní škola

Školní vzdělávací program 

 

Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Řepiště,  příspěvkové organizace

Motivační název:  S vědomostmi za poznáním

 

Obrazek

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

 Organizace školního roku:


Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014. Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 24. 2. -   2. 3. 2014.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny
budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.

Státní svátky České republiky

28. září - Den české státnosti, 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu, 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii, 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen - Den vítězství, 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa


Ostatní svátky:

24. prosinec - Štědrý den, 25. prosinec - 1. svátek vánoční, 26. prosinec - 2. svátek vánoční, 1. leden - Nový rok, 25. duben - Velikonoční pondělí, 1. květen - Svátek práce

 

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu

  

Pedagogičtí pracovníci příspěvkové organizace:

Mgr. Martina Pollová, Mgr. Petra Kornášová, Mgr. Věra Némethová, Mgr. Anna Klosová, Ing. Mgr. Miroslav Machálek, Mgr. Jana Šnajdrová, Zuzana Strnadlová DiS.,  Mgr. Barbora Franková, Adéla Pollová, Radmila Adamusová, Jana Nožičková, Bc. Kateřina Hudečková, Mgr. Pavlína Skybíková, Šárka Přívarová, Lenka Henychová, Bc. Lucie Švancerová, Lenka Macášová DiS., Bc. Ondřeková Antonie

 Nepedagogičtí pracovníci příspěvkové organizace:

Lenka Macášová DiS., Hedvika Nespěšná, Jiřina Bielčíková, Eva Salamonová, Mgr. Radmila Faldynová, Martina Sumíková, Věra Sládečková, Lucie Skotnicová, Iveta Fridrichová, Pavlína Kučerová


 

Třída

Počet žáků

Třídní učitel

1.

25

Mgr. Anna Klosová

2.

21

Mgr. Petra Kornášová

3.

16

Mgr. Věra Némethová

4.

18

Mgr. Jana Šnajdrová

5. 14 Mgr. Martina Pollová

Ing. Mgr. Miroslav Machálek - výuka Náboženství

Zuzana Strnadlová DiS. - asistent pedagoga

Adéla Pollová - výuka Tělesné výchovy

Lenka Macášová DiS. - výuka Hudební výchovy

Časové rozvržení vyučovacích hodin:

0.hod.   7,00  -  7,45 hod.

1.hod.   8,00  -  8,45 hod.

2.hod.   8,55  -  9,40 hod.

3.hod.   10,00 - 10,45 hod.

4.hod.   10,55 - 11,40 hod.

5.hod.   11,50 - 12,35 hod.

6.hod.   12,45 - 13,30 hod.

7.hod.   13,40 - 14,25 hod.

 

Budova školy se pro žáky otvírá 20 minut před zvoněním na první vyučovací hodinu.

Výuka nepoviného předmětu Náboženství probíhá v pátek, pobočka ZUŠ vyučuje  PHN, HN a hru na nástroj v průběhu celého týdne.
 


 

 Aktuální informace viz Školní rok 2013/2014 a  Připravované akce

 

 

Charakteristika školy

 • Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace je neúplná základní škola pro 1.- 5.ročník, součástí školy je i mateřská škola, školní družina, školní jídelna, výdejna.
 • V budově školy se mimo tříd nachází i jedno oddělení mateřské školy, odborná PC učebna  učebna pro výuku HV. Každá učebna je vybavena interaktivní tabulí či dataprojektorem.
 • Výuka tělesné výuky probíhá v nově vybudované školní tělocvičně v těsné  blízkosti základní školy. Žáci od 2. ročníku mají navýšenu dotaci tělesné výchovy na 3 hodiny týdně. Základní škola a mateřská škola se zaměřují na pohybové aktivity dětí a žáků během celého školního roku. Děti již od mateřské školy pravidelně navštěvují výuku plavání a týdenní kurzy lyžování. Na škole působí kroužek sportovní gymnastiky. Žáci školy mohou navštěvovat odpolední volnočasové aktivity - badminton, sportovní hry, tanec.
 • Ve školním roce 2009/2010 došlo k rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci budovy základní školy. Ve školním roce 2010/2011 byly dovybaveny interiéry (šatny, vstupy, školní družina), učebny (počítačová, interaktivní tabule), upravena školní zahrada (herní prvky, chodníky, sportovní a relaxační zóny), vystavěna tzv. zelená učebna v prostoru školní zahrady.
 • Škola  usiluje o otevřenost, úzce spolupracuje s rodinami žáků, pořádá četnou řadu zajímavých akcí, které se střetávají s kladným ohlasem veřejnosti.
 • Na škole je vyučován nepovinný předmět Náboženství a pracují zde zájmové kroužky – cizí jazyk, pohybový, počítačový a keramický.
 • V budově školy probíhá v odpoledních hodinách výuka ZUŠ Vratimov.
 • Základní školu navštěvuje 94 žáků v 5ti třídách, mateřskou školu navštěvuje 77 dětí  ve třech odděleních.
 • Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, ve kterém má silnou podporu, jelikož zachování  školy je jednou z priorit vedení obce.

   

Výchovně vzdělávací činnost

Stěžejním úkolem a posláním školy je přispět k osobnostnímu rozvoji žáků a jejich zapojení do společnosti, významně posílit motivaci žáků k celoživotnímu učení a zvýšit jejich šanci na úspěch. K dosažení tohoto cíle je potřebná i realizaci níže uvedených skutečností.

 • Všestranná podpora moderních vyučovacích metod směřujících k motivaci a aktivizaci žáků ve vyučování – netradiční formy výuky, projektové vyučování.
 • Důsledné kladné i záporné hodnocení chování žáků. Potírání šikany  i jejich náznaků, agresivity a vandalismu žáků, eliminování projevů rasismu podle stanovených pravidel. Stálé aktualizování témat školního preventivního programu tak, aby vedla k osvojení preventivních ochranných kompetencí.
 • Preferování individuálního přístupu k žákům.

Prezentace úspěchů, snah a zlepšení jednotlivců i kolektivů nejen v rámci školy. Podpora aktivit, ve kterých vynikají talentované děti. Zvyšování počtu žáků reprezentujících školu v soutěžích, olympiádách a jejich motivování k dosažení co nejlepších výsledků.

 • Snaha o udržení kvalitní výuky anglického jazyka a počítačové gramotnosti.
 • Podle zájmu a možností školy stále aktualizovat nabídku zájmových kroužků
 • Vytváření podmínek pro plynulý a nenásilný přechod dětí z MŠ do 1.ročníku ZŠ - společně se účastnit kulturních akcí, spolupracovat na organizaci společných akcí.
 • Nabízet rodičům pobyty dětí základní i mateřské školy v přírodě, lyžařský výcvik, plavecký kurz.

  

Škola spolupracuje s těmito subjekty:

 • Obec Řepiště
 • Magistrát města Frýdku - Místku
 • Pedagogicko - psychologická poradna ve Frýdku - Místku
 • Policie ČR
 • DDM Vratimov
 • Knihovna Řepiště
 • SDH Řepiště
 • Městské kulturní středisko Vratimov
 • Český červený kříž
 • Krajské vzdělávací a informační centrum Nový Jíčín
 • ZUŠ Vratimov

 

 

 
 

 


Portrét


Archiv

Kalendář
<< listopad / 2014 >>